പ്രദേശം യുഎസ് സ്വകാര്യതാ പ്രസ്താവനയ്ക്കായി സജീവമാക്കിയിട്ടില്ല.