സ്വകാര്യതാ പ്രസ്താവനയ്‌ക്കായി പ്രദേശം യുകെ സജീവമാക്കിയിട്ടില്ല.